Algemene voorwaarden

Privacy policy

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle soorten offertes, overeenkomsten, resulterende materialen en diensten geleverd door This might work aan de Klant.

Door het akkoord gaan met een offerte verklaart de Klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
Enige afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze zijn beschreven in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Offertes

Onze mondeling en geschreven offertes en bijhorende prijs inschattingen zijn indicatief en gebaseerd op besprekingen en informatie die beschikbaar was op het moment dat deze inschatting werden opgesteld. Deze prijs inschattingen onderhevig aan wijzigingen vanwege aanpassingen in het te leveren werk. Deze aanpassingen in prijs worden gezamenlijk besproken.

Waar mogelijk wordt steeds een projectbudget vooropgesteld op voorhand, dit zal beschouwd worden als een inschatting. Samen trachten we het werk op te leveren binnen het ingeschatte budget, maar beide partijen zijn akkoord dat het aantal effectief gepresteerde uren kan afwijken van de gemaakte inschatting. De uiteindelijke vergoeding zal gebeuren op de feitelijk gepresteerde uren. (time & material)


Voor werkzaamheden verricht buiten kantooruren (CET) geldt het volgende:

• Voor werkzaamheden verricht op werkdagen tussen 19u00 en 22u00: 150% van het tarief

• Voor werkzaamheden uitgevoerd tussen 22u00 en de volgende dag 08u00:: 200% van het tarief

• Voor werkzaamheden op zaterdag: 150% van het tarief

• Voor werkzaamheden verricht op zon- of feestdagen: 200% van het tarief


De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Schriftelijke bevestiging

Wij vragen u om bestellingen en opdrachten schriftelijk te bevestigen (inclusief goedkeuring per e-mail). Indien geen bevestiging wordt gegeven en This might work vervolgens zelf de orderbevestiging opmaakt, beschouwt This might work deze orderbevestiging als bindend, tenzij u hiertegen (per e-mail of anderszins) binnen zeven (7) dagen na verzending bezwaar heeft gemaakt.

Indien geen schriftelijke bevestiging (ook per e-mail) is verstrekt, maar u heeft wel duidelijk ingestemd met de start van de uitvoering van de order, dan betekent dit ook dat This might work en u zich hebben verplicht de order uit te voeren conform de offerte.

Elke bestelling waarbij This might work diensten levert, wordt geacht te werken onder de voorwaarden in dit document.

Verstrekken van informatie

This might work zal alles doen wat redelijkerwijs nodig, wenselijk en mogelijk is om de opdracht uit te voeren zoals overeengekomen. U bent verplicht alles te doen wat redelijkerwijs nodig, wenselijk en mogelijk is om This might work in staat te stellen tijdig en correct te leveren, in het bijzonder door het aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en / of materialen.

Voor zover This might work Persoonsgegevens verwerkt, treedt This might work alleen op als verwerker zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de Europese Unie (EU). U bent de verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de AVG. De respectieve verplichtingen van partijen die voortvloeien uit de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy zullen door partijen in acht worden genomen voor zover deze verplichtingen verband houden met de bestelling.

Tenzij anders overeengekomen in de bestelling, zal de Klant This might work geen Persoonsgegevens verstrekken.


Indien is overeengekomen dat de Persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt, zal This might work als verwerker deze Persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de instructies van de Klant en deze gegevens alleen verwerken in overeenstemming met het overeengekomen doel van die verwerking. This might work zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om deze Persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de instructies van de Klant. This might work zal de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens ("Inbreuk op de beveiliging"). This might work zal redelijke stappen ondernemen om een ​​beveiligingsinbreuk onmiddellijk op te lossen en verdere beveiligingsinbreuken te voorkomen. In de bestelling komen de Partijen de procedures en verplichtingen van het Agentschap overeen met betrekking tot de toegang, het gebruik, de doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte en de bescherming van de Persoonsgegevens van de Klant en nemen waar nodig aanvullende maatregelen voor gegevensbeveiliging en voeren zij processen in. voor de verzending, uitwisseling, opslag, verwerking of ander gebruik van Persoonsgegevens zoals beschreven in dergelijke procedures.


Gebruik van andere leveranciers

This might work  is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Klant gelieerde (buitenlandse) bedrijven, maatschappen of entiteiten en / of onderaannemers in te schakelen of te betrekken bij de uitvoering van de dienstverlening.

Levering en goedkeuring

Indien geen gedetailleerde goedkeuringsprocedure (per ontwikkelingsfase) is overeengekomen, zullen  This might work en de Klant elkaar voorafgaand aan publicatie en / of reproductie in de gelegenheid stellen de eindtest, proef of het laatste prototype van de opdracht geven en voor akkoord tekenen. Indien deze formele overeenkomst niet mogelijk is wegens tijdgebrek buiten de controle van This might work, draagt ​​de Klant het risico.

Termijn voor voltooiing

Een door This might work opgegeven termijn voor het afronden van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een uiterste deadline betreft, is slechts een indicatieve termijn. Veel elementen die aan u, This might work kunnen worden toegeschreven, of invloeden van buitenaf, kunnen immers een impact hebben op de planning.
Het niet naleven van een gestelde termijn heeft niet tot gevolg dat This might work enige vergoeding betaalt of dat u slechts een deel van het oorspronkelijke factuurbedrag betaalt.


Eigendomsrechten

This might work draagt automatisch en van rechtswege alle wettelijke overdraagbare auteursrechten of andere intellectuele rechten op alle informatie, ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst, en betaald door de Klant,  over aan de Klant, zonder dat deze hiervoor enige bijkomende vergoeding verschuldigd is.   Dit geldt niet voor materiaal van derden, foto's van persbureaus of beeldbanken, negatieven van foto's of films of enige andere mogelijke drager van dit materiaal.

This might work verleent De Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie voor het gebruik van intellectuele eigendommen die niet specifiek werden ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst, maar wel deel uitmaken van de geleverde diensten en geleverde materialen. Deze intellectuele eigendommen blijven ten allen tijde in bezig van This might work.

De Klant of zijn derden licentiegevers zijn de eigenaar van alle intellectuele eigendommen (zoals gegevens, informatie, tekst, grafisch materiaal, foto's, ontwerpen, handelsmerken, logo's of ander artwork) en materialen die ingevolge de opdracht door De Klant aan This might work worden verstrekt, waarbij De Klant ervoor zorgt dat This might work alle relevante toestemmingen en licenties verkrijgt die This might work nodig heeft om de intellectuele eigendommen te kunnen gebruiken teneinde diensten ingevolge de overeenkomst te verrichten. De Klant verleent This might work hierbij een niet-exclusieve, volledige betaalde, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor de termijn van de opdracht om de intellectuele eigendommen te gebruiken en onderaannemers van This might work toe te staan deze te gebruiken, zulks uitsluitend ten behoeve van de verlening van de diensten ingevolge de opdracht.


Onverminderd de bovenstaande bepalingen inzake eigendomsrechten, is het materiaal dat in het kader van deze bestelling wordt gebruikt, voorbereid door This might work en betaald door de Klant, eigendom van de Klant, waarbij This might work toegang heeft tot de ontwerpen.

De (persoons-) gegevens van de consument die This might work in het kader van de bestelling verzamelt, blijven eigendom van de Klant.

Credits en onderscheidingen

This might work mag zijn identificatiemerk ondertekenen en / of aanbrengen op zijn creaties in overeenstemming met de algemene praktijken.

Behalve in het geval van een gemotiveerde weigering door de Klant, die zal specificeren welke bestelling niet wordt goedgekeurd, machtigt de Klant This might work om zijn activiteiten te promoten door deel te nemen aan wedstrijden, prijzen, persberichten, informatie aan andere partijen, voor educatieve doeleinden, marketing, portfolio, enz.

Gewijzigde bestelling

Indien This might work genoodzaakt is meer- of andere werkzaamheden te verrichten door niet-tijdige of niet-aanlevering van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en / of materialen, of door een gewijzigde of foutieve bestelling en / of briefing, kan This might work deze werkzaamheden afzonderlijk in rekening brengen.

Betalingsverplichtingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn facturen steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel binnen 15 (dagen) na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen 15 dagen na uitgifte en tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verplicht het verschuldigde bedrag, per verzuim te verhogen, onmiddellijk te voldoen. rente en forfaitaire vergoeding, berekend op basis van de artikelen 5 en 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betaling bij handelstransacties.

Onze facturen kunnen enkel geldig worden betwist per aangetekende brief die ons bereikt binnen de zeven (7) werkdagen na de datum van de betreffende factuur.

Periodieke betalingen

Tijdens een opdracht kan This might work periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) kosten in rekening brengen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Voor websites en mobiele applicaties wordt 25% gefactureerd voor de start, daarna maandelijks met minimaal 50% voorafgaand aan de go-live en tenslotte 25% na de go-live.

Opschorting

Indien de Klant niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, worden alle rechten die This might work op grond van de overeenkomst aan de Klant overdraagt ​​opgeschort totdat aan deze betalingsverplichtingen is voldaan. In dat geval mag de Klant de hem ter beschikking gestelde creaties niet gebruiken.

Herroeping van de bestelling

Indien de Klant een bestelling herroept, moet hij de volledige vergoeding betalen die ons toekomt als de bestelling in zijn geheel zou worden uitgevoerd, evenals alle bijkomende kosten die tot dan toe zijn gemaakt, onverminderd ons recht om alle geleden schade te verhalen. de cliënt.

Duur van overeenkomsten

Indien de werkzaamheden voor de Klant bestaan ​​uit het periodiek verrichten van werkzaamheden van soortgelijke aard, geldt de toepasselijke overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging van deze overeenkomst is uitsluitend mogelijk door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.

Overmacht

In geval van overmacht is het This might work en de Klant toegestaan ​​de uitvoering van de bestelling gedurende de periode dat de overmacht zich voordoet op te schorten of de overeenkomst zonder enige vorm van schadevergoeding te ontbinden indien de overmachtsituatie langer dan één maand voortduurt. This might work heeft in dat geval recht op het honorarium voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de tot dan toe gemaakte kosten en stelt This might work de behaalde resultaten conform de opdracht ter beschikking aan Klant. Indien het gedrag of handelen van de Klant ertoe leidt dat This might work redelijkerwijs niet kan worden verwacht de bestelling verder uit te voeren, heeft This might work naast het recht om de bestelling te annuleren, het recht op de volledige vergoeding met betrekking tot de bestelling.

Elke partij zal de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van de omstandigheden van de overmacht zodra zij er kennis van neemt en alle redelijke middelen aanwenden om de overmachtsituatie op te heffen.

In het kader van de bestelling wordt rekening gehouden met overmacht, onverminderd hetgeen gewoonlijk in aanmerking wordt genomen door de Belgische hoven en rechtbanken: elke gebeurtenis onafhankelijk van de uitdrukkelijke wil van de partijen die de normale uitvoering van de overeenkomst beperkt.

Aansprakelijkheid

This might work kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van de opdracht indien Klant akkoord is gegaan met het geleverde resultaat. De Klant draagt ​​het risico van misverstanden of fouten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst indien deze zijn te herleiden tot of veroorzaakt zijn door handelen van de Klant, zoals het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke data / materialen (op tijd).

De Klant is als enige aansprakelijk voor de rechtsgevolgen van handelingen die hij heeft bevolen en goedgekeurd en van de naleving van de verschillende wettelijke bepalingen, waaronder de Handelspraktijkenwet, de Privacywet en AVG.

Onze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een overeenkomst met de Klant is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ons uit hoofde van de betreffende opdracht verschuldigd is. Elke vordering tot schadevergoeding moet ons binnen een jaar na het intreden van het schadebrengende feit per aangetekende brief aan ons worden meegedeeld.

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals financieel verlies, commercieel verlies, gederfde inkomsten of winst, of verlies van informatie. Niets in de overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van een van de partijen uit of beperkt deze ten opzichte van de andere partij, wat niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

Belgisch recht

De overeenkomst tussen de Klant en This might work wordt beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.

In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Laatste aanpassing op 31 maart 2021

At This Might Work we value privacy and clear language. Therefore we want to communicate clearly about how, what and why we collect and process personal data in this privacy policy.

Who are we?

We are This Might Work BV(with registered offices at Kerkstraat 90, 2222 Itegem Belgium, and registered with the KBO under number 0747.500.608) and act as data controller of the personal data we collect and process.

This means that we determine which personal data we collect and use, how we do so and why. We also make sure we always do this in line with the applicable laws and regulations.

We are your point of contact and that of the supervisory data protection authorities for all questions relating to the use of your personal data.

Who is protected by this privacy policy?

This privacy policy is intended for everyone who visits our website. By "everyone", we mean natural persons (not companies or firms) about whom we know who they are (you are identifiable, an individual). We think primarily of our customers, former customers and future customers (prospects). But also others who are interested in the content(cases, articles, ..) we share on our website.

Which personal data do we process, and why?

This Might Work tries to limit the about of personal data it collects and processes to an absolute minimum.

In general, we don't collect or process any personal data. By exception personal data collected via a form (contact form, newsletter). We may use this data to contact you directly or send you the requested content. In these cases This Might Work will always and explicitly ask for your consent. We collect your e-mail address, name and phone number for our contact form only when you provide us with it and explicitly opt-in.

We use Plausible Analytics to collect analytics data form our website. This is done without collecting any personal data or personally identifiable information. 

How do we protect your personal data?

This Might Work has implemented appropriate technical and organisational security measures to protect the personal data contained in our systems and databases as much as possible against unauthorised access and/or use, loss or theft.

Do we pass on your personal data? And to whom?

In limited cases we use third parties services and tools to provide our services. As part of this, these third parties may be given access to your personal data that is necessary for them to perform their task on our behalf.

Currently we use the following services and tools:

  • Plausible Analytics
  • Webflow

What about commercial usage?

We never share or sell your personal data to third parties for commercial or any other usage.

This Might Work uses your personal data for commercial purposes only at the initiative of the website visitor(web form) and after explicit consent.

What about cookies?

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

We don't use cookies in order to respect the privacy of our website visitors.

What are your rights?

You have the right to ask This Might Work to provide access to the personal data that relate to you, to have them corrected, erased, transferred or to object to their processing.

  • Right of access. This means that you can request an overview of your personal data and information regarding the processing of this data.
  • Right to update personal data. This means that you can ask to correct incomplete, incorrect, inappropriate or outdated personal data.
  • Right to the erasure of your data. This means that you can have your data deleted.
  • Right to restrict the processing of your data. This means that in specific cases you can request that the processing of your personal data be (temporarily) restricted.
  • Right to portability. This means that you can ask for your data to be transferred to a third party in a structured and readable form.
  • Right to object to processing of your data. This means that you can object to processing that is not necessary for the performance of the contract or not necessary for compliance with a legal obligation. An example of this is processing in the context of Direct Marking purposes.

If you want to exercise your rights, have a question or complaint you can send us an e-mail at dpo@thismightwork.co

You can also send your question, complaint or request by letter to the attention of the Data Protection Officer (or "DPO"):

DPO
This Might Work BV
Kerkstraat 90
2222 Itegem

Changes to this privacy policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Last update: 23/02/2021

The supervisory authority

If you have a complaint in connection with the processing of your personal data by This Might Work, or if you wish to initiate a procedure for mediation, you can contact the Data Protection Authority via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen